Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: EUROPEJSKO-AZJATYCKA FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ z siedzibą pod adresem: Orlich Gniazd 63, 32-088 Grębynice, adres strony internetowej: www.eafbe.org, adres e-mail: biuro@eafbe.pl, numer telefonu12 389 87 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201917, numer NIP: 6762261713, REGON: 356821280, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, prowadząca działalność paramedyczną w Europejsko-Azjatyckim Centrum Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. (pod adresem: ul. Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków, REGON: 35682128000021).

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usług z zakresu działalności paramedycznej -Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit.a i c RODO.

Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

Odbiorcami danych osobowych są specjaliści TCM oraz pracownicy i personel Europejsko-Azjatyckiego Centrum Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w ankiecie na temat zdrowia oraz udostępnionej dokumentacji medycznej będą przetwarzane do czasu zakończenia ustalonego cyklu zabiegów terapeutycznych, ale nie dłużej niż przez 1 miesiąc od dnia wypełnienia ankiety (po tej dacie ankieta wymaga aktualizacji). Po upływie wskazanych okresów Administrator zniszczy dokumentację (usuwa dane w formie elektronicznej) w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą.